Monday, July 04, 2005

Hati tak terkata

Luluh hat! merasa!
Luluh dan gundah d! dalam hat!
Kenapa aku beg!N!?
Aku menyed!hkan d!r!
Dun!a t!dak memerlukan hat! sep!
Tang!san tak dapat mengatas!
Kesak!tan j!wa d!rasa! send!r!
Aku terlalu r!sau
Suaraku jad! sengau
Na!k demam dan sak!t aku meracau
Patutkah aku d!layan dengan teruk
Aku hanya mampu terperuk
S!al baga! beruk
Aku menjad!
Orang yang tak d!!ng!n!
Pengacau semesta t!dak mampu men!ngg! d!r!
Salah d!r! t!dak mampu d!maaf!
Mahupun d!ampun!
Walaupun betapa banyak ku cuba
mengubah nas!b send!r!
Namun aku tetap yang jahat
!a sudah terpahat
D!bukt! ket!ka rapat
D!cac! sementara sempat
Aku hanya pereka pu!s!
T!ada yang akan faham luahan hat!
Amarah terhadap perkara tak past!
Namun !a menghantu!
!a mengabur! pandangan kasar dan jelas ku !n!
Aku d!mot!fkan menyak!tkan hat!
Mengh!na emos! dan memerl!
Aku memarah! d!r!
Tap! apa gunanya?
Aku tetap tak mampu menanggungnya
J!ka mas!h mampu d!maaf! tuan pu!s! b!cara
AKu akan bersyukur
Buat selamanya.

No comments: